Surplus²

Surplus² zet in op een deskundig vormingsaanbod voor volwassenen in kwadraat (netwerk Geestelijke Gezondheid Midden-West-Vlaanderen).

Het aanbod bestaat uit een drieluik: Vorming, Therapiegroepen en HerstelAcademie.

Dit aanbod is gericht naar enerzijds zorgverleners, anderzijds naar mensen met een psychische kwetsbaarheid en hun naasten (familie, vrienden, buren,...).

Surplus² speelt in op actuele noden en gaat ook partnerschappen aan, om zo tot een toegankelijk en opmerkelijk aanbod te komen.

Voel je welkom om op ontdekking te gaan in ons brede aanbod!

Wat is onze missie?

Surplus² zet in op deskundigheidsbevordering in geestelijke gezondheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en betrokkenen uit diens omgeving enerzijds en voor professionele zorgverleners anderzijds. We bieden een samenwerkingsplatform dat vorming, ambulant groepsaanbod en herstelgerichte activiteiten organiseert en aanbiedt.

Wat zijn de uitgangspunten?

Surplus² biedt een aanbod met een + (plus) inzake geestelijke gezondheid.

Surplus² zet, binnen de regio, in op een toegevoegde waarde bij het bestaande aanbod inzake psychisch welzijn. We gaan in op specifieke thema’s en factoren die een aandeel hebben in psychische kwetsbaarheid.

Surplus² is gebaseerd op een samenwerkingsverband van actoren gesitueerd in het netwerk. Het biedt een toegevoegde waarde: organiseren van eigen aanbod en daarnaast wegwijzer naar kwalitatief aanbod van de partners. Toegevoegde waarde betekent ook dat we openstaan voor signalen of vragen aangegeven vanuit organisaties die inzetten op psychisch welzijn.

Surplus² zet in op persoonlijke groei

Het werken aan psychische kwetsbaarheid is ook een proces van het opbouwen van een zinvol leven. In het aanbod van Surplus² leren deelnemers enerzijds inzicht krijgen in hun probleemgebieden, en anderzijds hun krachten ontdekken en inzetten. Hierdoor wordt persoonlijke groei en “herstel” in zijn verschillende betekenissen mogelijk.

Surplus² biedt een deskundig opgebouwd en deskundig begeleid aanbod

Deskundige medewerkers staan in voor een kwalitatief aanbod. 

Een vaste stuurgroep staat garant voor een degelijk, ethisch en wetenschappelijk verantwoord aanbod.

Surplus² werkt co-creatief

We kiezen bewust voor kleine en werkbare groepen, met hierbij ruimte en tijd voor expertise en actieve inbreng van elke deelnemer.

Surplus² werkt op basis van samenwerking tussen diverse organisaties uit verschillende sectoren. We bundelen elkaars expertise en inzichten bij het afstemmen en uitwerken.

Co-creatie kan ook betekenen dat het thema wordt uitgewerkt door een persoon met ervaringsdeskundigheid en een professionele medewerker.

Surplus² zet in op de eigen regie en autonomie

Elke geïnteresseerde wordt aangemoedigd om zelf te beslissen of een bepaald onderwerp uit het diverse aanbod aansluit en een meerwaarde biedt bij zijn verwachtingen.

Indien nodig nemen zorgactoren het initiatief om mensen te ondersteunen in het maken van keuzes.

Slechts voor een beperkt aantal specifieke thema’s zijn contactgegevens of doorverwijzing van een professionele medewerker noodzakelijk.

Surplus² biedt een toegankelijk aanbod

Het aanbod gaat door op plaatsen, verspreid over de regio, die vlot bereikbaar zijn.

Hetzelfde aanbod kan meerdere malen doorgaan op diverse plaatsen.

We streven naar een betaalbaar aanbod voor de deelnemers.  Bepaalde groepen kunnen gebruik maken van een sociaal tarief.

Het drieluik, inhoudelijk:

Vorming
Vorming

Surplus² zet in op deskundigheidsbevordering van en voor hulpverleners uit de regio: opzetten van vorming en opleidingen, op basis van gesignaleerde noden m.b.t. geestelijke gezondheid.

Surplus² zet ook laagdrempelige informatieve bijeenkomsten op rond geestelijke gezondheid voor een ruimer publiek. Meestal vormen deze informatieve bijeenkomsten een laagdrempelige opstap naar de twee andere luiken binnen Surplus².

Deskundige lesgevers of gastsprekers verzorgen deze vormingen en informatiemomenten.

Therapiegroepen
Therapiegroepen

Surplus² zet in op persoonlijke groei. In kleine groep, onder leiding van een therapeut, zet men actief in op een bepaald thema.

De aangeboden thema’s worden veelal ‘transdiagnostische processen’ genoemd: onderliggende kwetsbaarheden die groei en zelfontplooiing belemmeren en de kans op ‘struikelen’ of op herval verhogen. Voorbeelden zijn: piekeren, emotieregulatie, sociale vaardigheden, somberheid, slaapproblemen, angst, sociale angst,…

De kwaliteit van het aanbod wordt verzekerd op basis van een evidence-based onderbouw.

De therapeuten of trainers beschikken over relevante ervaring.

Een aanbod uit het programma vervangt geen lopende behandeling. Het kan een aanvulling zijn op een lopend zorgtraject of een vervolg erop. 

HerstelAcademie
HerstelAcademie

De HerstelAcademie is aangesloten bij de koepel 'Vlaamse HerstelAcademie'. Er wordt daarnaast ook ingezet op een breder aanbod aan herstelondersteunende activiteiten.

De HerstelAcademie binnen Surplus² organiseert cursussen en activiteiten rond herstel, in co-creatie. Dit houdt een samenwerking in tussen ervaringsdeskundigen in geestelijke gezondheid en professionelen. Dit vanaf de 'ontwikkeling' van een cursus tot 'samen' de cursus geven. Het aanbod is gericht op mensen met een psychische kwetsbaarheid én betrokkenen uit hun omgeving.

Vanuit hun persoonlijke ontwikkeling kunnen cursisten aan de HerstelAcademie verder groeien om hun ervaring in te zetten als “belevingsgerichte expert” binnen een cursus.

We werken via het CHIME principe: Connectedness, Hope and optimism about the future, Identity, Meaning in life en Empowerment.

Dit aanbod:

  • stimuleert cursisten om hun talenten en krachten (opnieuw) te herkennen en te gebruiken.
  • staat mensen bij in het ontdekken van mogelijkheden en leren van vaardigheden.
  • vertrekt vanuit doelen en ambities van de mensen zelf.
  • een coaching model ondersteunt mensen om hun eigen doelen en oplossingen na te streven en zo expert te worden in zelfmanagement.

Partners

Surplus² is een initiatief van Kwadraat | netwerk geestelijke gezondheid Midden-West-Vlaanderen en valt onder het “zorgprogramma deskundigheidsbevordering en kennisdeling”.

 

 

Leden van het Netwerkcomité Kwadraat maken dit mogelijk door samen financieel te investeren.

 

 

Samenwerkingen

 

 

We kunnen hiernaast ook beroep doen op gratis zalen of aan verminderd tarief bij Bibliotheek Ieper, Stad Ieper, Stad Izegem, Stad Poperinge, Stad Roeselare, Stad Tielt, Tejo Roeselare. Bedankt hiervoor.

 

Surplus² krijgt financiële steun van:

Laatste nieuws

Vacature ervaringswerkers
02/03/2023
Vacature ervaringswerkers

Vacature ervaringswerkers

De HerstelAcademie biedt kortdurende cursussen aan voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en iedereen geïnteresseerd in het onderwerp. 

meer nieuws
Surplus2 © 2020 , all rights reserved - Disclaimer - Privacyverklaring - website door KameleonPlus - -